OTEVÍRACÍ DOBA
Zámek je otevřen celoročně OD PONDĚLÍ DO NEDĚLE
od 9 do 18 hodin
včetně státních svátků.

Ale i zámek občas musí odpočívat. Zavírací dny najdete tady.
VSTUPNÉ
Základní vstupné, které zahrnuje prohlídku výstav i zámku, je 70 Kč.
Děti, studenti, senioři a ZTP/P zaplatí 40 Kč.
Rodinné vstupné činí 190 Kč.


Poskytujeme slevy pro skupiny a školní kolektivy, umíme i komentované prohlídky. Podrobný ceník vstupného si prohlédněte tady.
KDE NÁS NAJDETE
Kde nás najdete.
M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   2 0
Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice, tel. 271071 680,
fax 28192 0093

PROVOZNÍ ŘÁD

UPRAVUJÍCÍ PROVOZ AREÁLU

CHVALSKÉHO ZÁMKU

Tento provozní řád vydává městská část Praha 20 za účelem zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu areálu Chvalského zámku (dále jen zámek).

Článek 1

Úvodní ustanovení

Hlavní město Praha je vlastníkem pozemku parc.č. 1988 a budovy čp. 857 zapsaných na listu vlastnictví 2757, katastrální území Horní Počernice, obec Praha. Zákonem č. 131/2000 Sb., a Statutem hlavního města Prahy je uvedený majetek svěřen Městské části Praha 20.

Městská část Praha 20 je provozovatelem (dále jen provozovatel) tohoto areálu prostřednictvím odboru školství a kultury za účelem organizování kulturních a jiných programů, prodejních akcí.

Areál zámku je využíván také pro komerční činnost – pronájmy.

Provoz zámku je zabezpečován a zajišťován dodržováním platných právních předpisů, zejména:
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně , ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška MZ ČR č. 113/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Článek 2

Řízení a organizace

Za celkový provoz zámku odpovídá kastelán, který je podřízen vedoucímu odboru školství a kultury městské části. Kastelán dále zodpovídá za zabezpečení provozu, požární ochrany a ochranu majetku v zámku a jeho okolí.

Článek 3

Návštěvní provoz

Návštěvní provoz zámku, včetně pravidel pro prohlídku zámku, ochrany a bezpečnosti vystavovaných předmětů, se řídí platným návštěvním řádem schváleným usnesením Rady MČ Praha 20 č. 39/8.2/08 ze dne 10.4.2008.

Ceny vstupného, pronájmů a ceny suvenýrů v doplňkovém prodeji se řídí platnými ceníky schválenými Radou MČ Praha 20.

Všichni návštěvníci, svatebčané, účastníci občanských obřadů, pořadatelé a účastníci kulturních akcí jsou povinni řídit se a dodržovat obecně závazné právní předpisy . Dále jsou povinni respektovat informační tabule umístěné na zámku.V případě nerespektování těchto tabulí mohou být vykázáni ze zámku bez náhrady vstupného. Pokud dojde k poškození nebo zničení vybavení zámku či výstavních exponátů, nesou odpovědnost za vzniklé škody.

Článek 4

Svatby a další občanské obřady

Multifunkční sál ve 3.NP zámku slouží rovněž jako oficiální obřadní síň městské části k pořádání občanských obřadů (svatby, zlaté svatby, vítání občánků atd.). Tyto akce zabezpečuje v plném rozsahu občansko-správní odbor ÚMČ Praha 20 dle příslušných právních a legislativních předpisů.

Občanské obřady lze na žádost pořádat i v jiném prostoru zámku. V tomto případě se pronájem prostor řídí platným ceníkem.

Požadavky (např. počet židlí a jejich rozmístění, speciální požadavky na výzdobu místnosti, novomanželský přípitek atd.) svatebčanů či účastníků jiného občanského obřadu je nutné předem konzultovat s kastelánem zámku či osobou pověřenou kastelánem zámku, a to v dostatečném časovém předstihu, minimálně 7 dní předem. Při sjednávání obřadu na občansko-správním odboru ÚMČ Praha 20 jsou matrikářky povinny na tuto skutečnost upozornit.

Provoz občanských obřadů na zámku se řídí pokyny matrikářky či jiné přítomné osoby z občansko-správního odboru ÚMČ, která za průběh obřadu odpovídá.

Matrikářka, či jiná pověřená osoba je povinna být na zámku 30 minut před pořádáním obřadu. Klíče od obřadní místnosti, přilehlých salónků a skříňky s audio-video technikou v obřadním sále jsou jí k dispozici na recepci zámku proti podpisu do knihy zápůjčky klíčů. Po dobu zapůjčení za tyto klíče odpovídá stejně jako za audio-video techniku v obřadním sále. Matrikářka je dále povinna seznámit přítomné s pravidly používání nábytku v salóncích a se zákazem odkládání nádobí a mokrých věcí (např. květin) na nábytek. Po skončení obřadu je povinna vše předat v původním stavu a vrátit klíče do recepce.

Matrikářka odpovídá za průběh obřadů, které nenaruší chod zámku.

Správa zámku je povinna zabezpečit, aby audio-video technika byla před svatebními obřady prozkoušena a provozuschopná.

Článek 5

Kulturní a společenské akce

Za plánování kulturních a společenských akcí na zámku zodpovídá kastelán zámku, s nímž si všichni zájemci o pořádání akcí dohodnou podmínky, tzn. termín, čas, rozsah, uspořádání stolů, židlí, požadavky na plochu a místo konání. Finanční podmínky pronájmu prostor jsou dány platným ceníkem.

Pořadatelem akce se rozumí subjekt, který danou akci pořádá. Pořadatel odpovídá za bezpečnost a klidný průběh akce. Dále je povinen dodržovat při přípravě a průběhu akce provozní řád, návštěvní řád a obecně závazné právní předpisy.

Zájemce o pořádání akce si podá písemnou žádost o pronájem prostor, a to nejméně 3 týdny před začátkem akce.

Případné změny podmínek ze strany pořadatele je pořadatel povinen projednat s kastelánem, v případě jeho nepřítomnosti s vedoucím odboru školství a kultury, tajemníkem, starostou nebo místostarostou MČ.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu sjednaných podmínek akce – z technických, bezpečnostních a dalších závažných důvodů, které bezodkladně oznámí pořadateli.

Pořadatel je povinen být přítomen na akci a zajistit si dozorující osoby, které zajišťují bezpečnost a pořádek na akci. Jejich počet je stanoven předem po konzultaci s kastelánem zámku dle rozsahu akce a počtu návštěvníků.

Pořadatel je povinen vrátit pronajaté prostory a používaný inventář, nábytek, audio-video techniku, osvětlovací techniku, ozvučení nepoškozené a v původním stavu. V případě poškození je povinen hradit náklady spojené s opravou zničených věcí.

Článek 6

Elektronický zabezpečovací systém

Zaměstnanec, který poslední opouští objekt, je povinnen před zapnutím zabezpečovacího zařízení EZS zkontrolovat, zda jsou zavřena všechna okna a dveře (zvláště zajištění dvoukřídlích dveří). Tam, kde jsou nainstalovány pasivní infračervené detektory pohybu (PIR), je povinen zkontrolovat, zda se nenacházejí v zabezpečených prostorách lidé, zvířata nebo ptáci. Elektrické ventilátory a zařízení vytvářející pohyb je povinen před odchodem vypnout. Je nutné věnovat zvýšenou pozornost na volně zavěšené dekorace v zorném poli detektorů, které při pohybu mohou vyvolat planý poplach.

Článek 7

Požární bezpečnost

V celém areálu platí zákaz používání otevřeného ohně, kouření. Používání hořlavých látek (např. čistících prostředků, barev) nesmí být v rozporu s návodem k jejich použití a musí se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy. Je zakázáno uskladňovat předměty v prostorech únikových (evakuačních) východů, v blízkosti hydrantů a hasicích přístrojů.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

Nedodržování provozního řádu areálu Chvalského zámku bude postihováno dle obecně závazných právních předpisů

Přání, pochvaly, připomínky a stížnosti mohou návštěvníci sdělit v Informačním centru zámku, a to ústně nebo písemně, případně e-mailem na adresu urad@pocernice.cz.

Tento řád může být změněn na základě usnesení Rady MČ Praha 20.

Provozní řád byl schválen na 55. jednání Rady ÚMČ Praha 20 dne 18. 12. 2008 usnesením č. 55/7.11/08 a nabývá účinnosti dnem schválení Radou ÚMČ Praha 20.

POZVÁNKA
CHALOUPKA NA VRŠKU

Pohádkový svět Šárky Váchové

Originální scénky a loutky, promítání příběhů z oblíbeného večerníčku, tvořivé dílny i světnička, ve které děti mohou vyzkoušet, jak se kdysi vařilo na starých kamnech či jak by jim slušelo oblečení, které nosívaly děti na venkově na konci 19. století.

Od 31. 8. do 24. 11. denně od 9 do 18 hodin.
Anketa

Co se vám na akcích Chvalského zámku nejvíc líbí?

Výsledky

Loading ... Loading ...