OTEVÍRACÍ DOBA
Zámek je otevřen celoročně OD PONDĚLÍ DO NEDĚLE
od 9 do 18 hodin
, s výjimkou některých státních svátků a zavíracích dnů, viz níže.

I zámek občas musí odpočívat. Zavírací dny najdete tady.
VSTUPNÉ
Základní vstupné, které zahrnuje prohlídku výstav i zámku, je 120 Kč.
Děti, studenti, a senioři zaplatí 75 Kč.
Rodinné vstupné
činí 300 Kč.

Poskytujeme slevy pro skupiny a školní kolektivy, umíme i komentované prohlídky. Podrobný ceník vstupného si prohlédněte tady.
KDE NÁS NAJDETE
Kde nás najdete.
M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   2 0
Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice, tel. 271071 680,
fax 28192 0093

PROVOZNÍ ŘÁD

UPRAVUJÍCÍ PROVOZ AREÁLU

CHVALSKÉHO ZÁMKU

Tento provozní řád vydává městská část Praha 20 za účelem zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu areálu Chvalského zámku (dále jen zámek).

Článek 1

Úvodní ustanovení

Hlavní město Praha je vlastníkem pozemku parc.č. 1988 a budovy čp. 857 zapsaných na listu vlastnictví 2757, katastrální území Horní Počernice, obec Praha. Zákonem č. 131/2000 Sb., a Statutem hlavního města Prahy je uvedený majetek svěřen Městské části Praha 20.

Městská část Praha 20 je provozovatelem (dále jen provozovatel) tohoto areálu prostřednictvím odboru školství a kultury za účelem organizování kulturních a jiných programů, prodejních akcí.

Areál zámku je využíván také pro komerční činnost – pronájmy.

Provoz zámku je zabezpečován a zajišťován dodržováním platných právních předpisů, zejména:
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně , ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška MZ ČR č. 113/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Článek 2

Řízení a organizace

Za celkový provoz zámku odpovídá kastelán, který je podřízen vedoucímu odboru školství a kultury městské části. Kastelán dále zodpovídá za zabezpečení provozu, požární ochrany a ochranu majetku v zámku a jeho okolí.

Článek 3

Návštěvní provoz

Návštěvní provoz zámku, včetně pravidel pro prohlídku zámku, ochrany a bezpečnosti vystavovaných předmětů, se řídí platným návštěvním řádem schváleným usnesením Rady MČ Praha 20 č. 39/8.2/08 ze dne 10.4.2008.

Ceny vstupného, pronájmů a ceny suvenýrů v doplňkovém prodeji se řídí platnými ceníky schválenými Radou MČ Praha 20.

Všichni návštěvníci, svatebčané, účastníci občanských obřadů, pořadatelé a účastníci kulturních akcí jsou povinni řídit se a dodržovat obecně závazné právní předpisy . Dále jsou povinni respektovat informační tabule umístěné na zámku.V případě nerespektování těchto tabulí mohou být vykázáni ze zámku bez náhrady vstupného. Pokud dojde k poškození nebo zničení vybavení zámku či výstavních exponátů, nesou odpovědnost za vzniklé škody.

Článek 4

Svatby a další občanské obřady

Multifunkční sál ve 3.NP zámku slouží rovněž jako oficiální obřadní síň městské části k pořádání občanských obřadů (svatby, zlaté svatby, vítání občánků atd.). Tyto akce zabezpečuje v plném rozsahu občansko-správní odbor ÚMČ Praha 20 dle příslušných právních a legislativních předpisů.

Občanské obřady lze na žádost pořádat i v jiném prostoru zámku. V tomto případě se pronájem prostor řídí platným ceníkem.

Požadavky (např. počet židlí a jejich rozmístění, speciální požadavky na výzdobu místnosti, novomanželský přípitek atd.) svatebčanů či účastníků jiného občanského obřadu je nutné předem konzultovat s kastelánem zámku či osobou pověřenou kastelánem zámku, a to v dostatečném časovém předstihu, minimálně 7 dní předem. Při sjednávání obřadu na občansko-správním odboru ÚMČ Praha 20 jsou matrikářky povinny na tuto skutečnost upozornit.

Provoz občanských obřadů na zámku se řídí pokyny matrikářky či jiné přítomné osoby z občansko-správního odboru ÚMČ, která za průběh obřadu odpovídá.

Matrikářka, či jiná pověřená osoba je povinna být na zámku 30 minut před pořádáním obřadu. Klíče od obřadní místnosti, přilehlých salónků a skříňky s audio-video technikou v obřadním sále jsou jí k dispozici na recepci zámku proti podpisu do knihy zápůjčky klíčů. Po dobu zapůjčení za tyto klíče odpovídá stejně jako za audio-video techniku v obřadním sále. Matrikářka je dále povinna seznámit přítomné s pravidly používání nábytku v salóncích a se zákazem odkládání nádobí a mokrých věcí (např. květin) na nábytek. Po skončení obřadu je povinna vše předat v původním stavu a vrátit klíče do recepce.

Matrikářka odpovídá za průběh obřadů, které nenaruší chod zámku.

Správa zámku je povinna zabezpečit, aby audio-video technika byla před svatebními obřady prozkoušena a provozuschopná.

Článek 5

Kulturní a společenské akce

Za plánování kulturních a společenských akcí na zámku zodpovídá kastelán zámku, s nímž si všichni zájemci o pořádání akcí dohodnou podmínky, tzn. termín, čas, rozsah, uspořádání stolů, židlí, požadavky na plochu a místo konání. Finanční podmínky pronájmu prostor jsou dány platným ceníkem.

Pořadatelem akce se rozumí subjekt, který danou akci pořádá. Pořadatel odpovídá za bezpečnost a klidný průběh akce. Dále je povinen dodržovat při přípravě a průběhu akce provozní řád, návštěvní řád a obecně závazné právní předpisy.

Zájemce o pořádání akce si podá písemnou žádost o pronájem prostor, a to nejméně 3 týdny před začátkem akce.

Případné změny podmínek ze strany pořadatele je pořadatel povinen projednat s kastelánem, v případě jeho nepřítomnosti s vedoucím odboru školství a kultury, tajemníkem, starostou nebo místostarostou MČ.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu sjednaných podmínek akce – z technických, bezpečnostních a dalších závažných důvodů, které bezodkladně oznámí pořadateli.

Pořadatel je povinen být přítomen na akci a zajistit si dozorující osoby, které zajišťují bezpečnost a pořádek na akci. Jejich počet je stanoven předem po konzultaci s kastelánem zámku dle rozsahu akce a počtu návštěvníků.

Pořadatel je povinen vrátit pronajaté prostory a používaný inventář, nábytek, audio-video techniku, osvětlovací techniku, ozvučení nepoškozené a v původním stavu. V případě poškození je povinen hradit náklady spojené s opravou zničených věcí.

Článek 6

Elektronický zabezpečovací systém

Zaměstnanec, který poslední opouští objekt, je povinnen před zapnutím zabezpečovacího zařízení EZS zkontrolovat, zda jsou zavřena všechna okna a dveře (zvláště zajištění dvoukřídlích dveří). Tam, kde jsou nainstalovány pasivní infračervené detektory pohybu (PIR), je povinen zkontrolovat, zda se nenacházejí v zabezpečených prostorách lidé, zvířata nebo ptáci. Elektrické ventilátory a zařízení vytvářející pohyb je povinen před odchodem vypnout. Je nutné věnovat zvýšenou pozornost na volně zavěšené dekorace v zorném poli detektorů, které při pohybu mohou vyvolat planý poplach.

Článek 7

Požární bezpečnost

V celém areálu platí zákaz používání otevřeného ohně, kouření. Používání hořlavých látek (např. čistících prostředků, barev) nesmí být v rozporu s návodem k jejich použití a musí se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy. Je zakázáno uskladňovat předměty v prostorech únikových (evakuačních) východů, v blízkosti hydrantů a hasicích přístrojů.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

Nedodržování provozního řádu areálu Chvalského zámku bude postihováno dle obecně závazných právních předpisů

Přání, pochvaly, připomínky a stížnosti mohou návštěvníci sdělit v Informačním centru zámku, a to ústně nebo písemně, případně e-mailem na adresu urad@pocernice.cz.

Tento řád může být změněn na základě usnesení Rady MČ Praha 20.

Provozní řád byl schválen na 55. jednání Rady ÚMČ Praha 20 dne 18. 12. 2008 usnesením č. 55/7.11/08 a nabývá účinnosti dnem schválení Radou ÚMČ Praha 20.

ZÁMECKÝ PROFIL

Na zámeckém profilu najdete aktuální události, informace i fotografie z akcí.

POZVÁNKA
Trnkova Zahrada 2

Trnkova Zahrada 2 je po 6 letech opět k vidění v Praze, a my jsme rádi, že právě u nás, na Chvalském zámku.

Sklepení zámku se proměnilo v kouzelnou zahradu i se všemi jejími obyvateli. Čeká vás spousta humoru, krásy, nových technologií a nesčetných herních prvků. V Zahradě ztratíte pojem o čase a užijete si spoustu legrace!

1.6. 2024 - 19.1.2025
denně od 9 do 18 hodin


Helena Zmatlíková dětem - 100 let

Srdečně vás zveme na jedinečnou výstavu Helena Zmatlíková dětem – 100 let, která oslavuje sté výročí od narození nejznámější české ilustrátorky 20. století, paní Heleny Zmatlíkové.

Představujeme více než 100 originálních ilustrací Heleny Zmatlíkové z oblíbených knižních titulů jako např. Martínkova čítanka, Honzíkova cesta, Deník kocoura Modroočka či Malý princ.

18.11.2023 - 18.8.2024
denně od 9 do 18 hodin

Anketa

Co se vám na akcích Chvalského zámku nejvíc líbí?

Výsledky

Loading ... Loading ...